Smlouva na dodávku vody

Smlouva na dodávku vody z veřejného vodovodu a na odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací je základním dokumentem upravujícím vztah mezi zákazníkem a naší společností. Na základě platné legislativy se výše uvedená smlouva uzavírá s majitelem připojené nemovitosti, nebo s jedním z majitelů připojené nemovitosti, který je k tomuto úkonu zmocněn, pokud se jedná o společný majetkoprávní vztah k nemovitosti. Pro jednu nemovitost se zřizuje jedna vodovodní přípojka a jedna kanalizační přípojka, a sjednává se jeden smluvní vztah. K uzavření smlouvy je potřeba příslušnému pracovníkovi naší společnosti, který s Vámi bude věc vyřizovat, předložit doklad totožnosti a doklad o vlastnictví nemovitosti připojené na vodovod nebo kanalizaci.

Smlouvu uzavíráme se všemi zákazníky v písemné formě a snažili jsme se ji koncipovat tak, abychom mohli zajistit stejný přístup ke všem našim odběratelům, a to jak občanům tak i podnikům. Při jejím projednávání si můžete zvolit pro Vás optimální způsob placení záloh a faktur, dohodnout adresu pro zasílání faktur, a zvolit platební doklad, který chcete od nás dostávat společně s fakturou.

Odběr vody je zpravidla vždy určen podle vodoměru. Množství vody vypuštěné do veřejné kanalizace se většinou neměří, platí zásada, že množství vody, které odběratel z veřejného vodovodu odebral, vypustí do veřejné kanalizace. Pokud je Vaše množství vypouštěných odpadních vod výrazně nižší než voda odebraná z vodovodu, a Vy byste byli poškozeni účtováním stočného podle vodného, lze tuto situaci řešit měřením odpadních vod. Toto měření zřizuje majitel připojené nemovitosti na své kanalizační přípojce. Umístění měřícího zařízení a jeho typ se musí předem dohodnout s provozovatelem veřejné kanalizace. Pokud bude metrologicky správně zajištěno měření odpadních vod v kanalizační přípojce, budeme Vám stočné fakturovat podle naměřených údajů.

Součástí základní smlouvy na odběr vody a vypouštění odpadních vod je také smlouva na odvádění srážkové odpadní vody z připojené nemovitosti. Podmínky pro výpočet množství srážkové odpadní vody jsou dané metodickým předpisem. Při výpočtu se vychází z celkového ročního srážkového úhrnu v lokalitě, kde se nemovitost nachází, a z výměry odvodňovaných zpevněných i nezpevněných ploch, které k připojené nemovitosti patří. Od placení za odvádění srážkové odpadní vody jsou osvobozeny domácnosti a některé nemovitosti taxativně uvedené v Zákoně o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

725 121 174