Služby

 • provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
 • provozování průmyslových, zemědělských vodovodů a kanalizací
 • provozování průmyslových čistíren odpadních vod a úpraven vod
 • rozbory pitných a odpadních vod
 • investorsko-inženýrská činnost v oblasti vodního hospodářství
 • projektová činnost ve výstavbě vodohospodářských staveb
 • čištění kanalizací
 • nakládání s odpadními vodami
 • revize kanalizací kamerovými vozy, monitorování, analýza a zakreslení kanalizačních systémů
 • vyhledávání poruch vodovodů měřícím vozem, analýza účinnosti vodárenských soustav
 • trasování a vyhledávání inženýrských sítí
 • provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
 • vyvážení a zpracování externích odpadních vod
 • zahušťování čistírenských kalů
 • poradenství ve vodohospodářské činnosti
 • montáž měřidel vody
 • dovoz pitné vody
 • odvoz splaškové vody z jímek

725 121 174