Co tedy drtiče vlastně mohou způsobit a jak nakládat s odpady z domácností a kuchyní

Do kanalizace je nepřípustné vypouštět obsah z drtičů odpadů a to nejen kuchyňských. S tímto odpadem se musí nakládat dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.. v platném znění. Kanalizace slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a je nepřípustné, aby do tohoto systému byl odváděn rozmělněný kuchyňský či jiný odpad. Vypouštěním těchto odpadů do kanalizace v rozporu s kanalizačním řádem se producent vystavuje sankcím.

Vzniklé odpady jsou posuzovány jako odpad, a jako s odpadem s ním musí být nakládáno.

Profily kanalizačních přípojek a kanalizací nejsou dimenzovány pro odpady, vznikající při používání drtičů a mnohde nemají vzhledem ke konfiguraci terénu dostatečný spád. Odpady nejsou odpadní vody! Z technických možností kanalizační sítě vychází požadavek omezení zatěžování odpadních vod. Je nutné si uvědomit, že díky vypouštění odpadů z drtičů dochází k sedimentaci a následnému zanášení kanalizace usazenými pevnými látkami, na které se váží zejména tuky, což má za následek omezený průtok kanalizace, u kanalizačních přípojek až do úrovně plné neprůtočnosti. Za tento stav pak zodpovídá producent v případě zjištění takového pochybení je s ním dále vedeno šetření jako s porušovatelem kanalizačního řádu v souladu s již zmiňovaným zákonem č. 541/2020 Sb.

Látky, které do kanalizace nepatří jsou zejména: 
 • biologický odpad  jako zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin
 • odpady z kuchyňských drtičů (jejich instalace s odpadem rozdrceného materiálu do kanalizační sítě je nepřípustná)
 • tuky a oleje (fritovací a ostatní oleje z domácností) 
 • chemikálie a další nebezpečné látky
 • staré barvy, ředidla, lepidla
 • kyseliny, hydroxidy, detergenty
 • mazadla, oleje a další ropné látky
 • zbytky čistících prostředků
 • domácí a zahradní chemie
 • radioaktivní látky, infekční a karcinogenní
 • stavební hmoty
 • léky

Tento odpad do kanalizace pro veřejnou potřebu nepatří a na jeho obalech je vždy je uvedeno, kam s ním:

Biologický odpad 

patří do kontejnerů na směsný odpad
 • odpady z kuchyňských drtičů,
 • zbytky jídel, zbytky zeleniny a ovoce a dalších potravin
 • tuky a oleje - fritovací a ostatní oleje z domácností – patří do sběrných vozů

Veškeré hygienické potřeby 

patří do kontejnerů na směsný odpad

Chemikálie a další nebezpečné látky

 • staré barvy, ředidla, lepidla
 • kyseliny, hydroxidy, detergenty
 • mazadla, oleje
 • zbytky čistících prostředků
 • domácí a zahradní chemie
 • obsah baterií, ropné látky
 • radioaktivní látky, infekční a karcinogenní
 • a další chemické látky
patří do stabilních sběrových míst a sběrných dvorů v jednotlivých městech

Léky

patří do stabilních sběrových míst nebo zpět do lékárny

 

725 121 174